Paleocén

, nejstarší oddělení třetihor, nadloží křídy a podloží eocénu (65 – 53 mil. let). Došlo k rozvoji krytosemenných rostlin (zejm. tropických druhů – palmy, skořicovníku aj.). Ustoupili brachiopodi a jejich místo zaujali mlži; zahájen bouřlivý rozvoj savců. Viz též chronostratigrafie.

Související hesla