Paleogén

, stratigrafický útvar třetihor (65 – 23 milióny let) mezi křídou a neogénem. Člení se na paleocén, eocén a oligocén. Viz též chronostratigrafie.

Související hesla