Park

, původně ohrazené místo určené pro chov zvěře; lovecká obora s loveckým zámečkem; a) zahrada, nejčastěji zámecká, v přirozeném, krajinářském stylu. Park se vyvinul v 16. stol. z ohrazené zahrady, od 17. stol. jeho úprava vycházela z podmínek terénu; jednotlivé prvky byly komponovány tak, aby pohledově působily z cest, křižovatek a vyhlídkových míst. Ve 2. pol. 17. stol. zakládány větší zahrady v určitém slohu (barokní park, francouzský park), s pravidelným půdorysem a ornamenty, na úkor druhové pestrosti rostlin. Francouzský klasicistní park (tvůrce A. Le Notre) je architektonicky řešená zahrada na hlavní ose zámku s geometricky založenými komunikacemi; na okrajích přechází do lesnatých celků s dlouhými prospekty. Na přelomu 17. a 18. stol. vznikl anglický park (krajinná zahrada, tvůrce W. Kent, 1685 – 1748); charakterizován tzv. umělou přirozeností (zakřivení cest i vodních hladin), druhovou pestrostí, sbírkami dřevin (viz též arboretum), solitérními stromy i skupinami dřevin barevně sladěnými v různých vegetačních obdobích (v ČR např. v Průhonicích, v Lednici na Moravě). V období romantismu byly parky doplňovány např. umělými ruinami, čínskými pavilónky, můstky. Mnohé evropské zámecké parky introdukovaly exotické, zejm. severoamerické a východoasijské dřeviny; b) sadovnicky upravené a udržované veřejné prostory, zv. městské parky; zakládány ve 20. stol. Od konce 20. stol. zřizovány tzv. lesoparky, lesnatá území se zvláštním režimem (rekreace a relaxace obyvatel).

Ottův slovník naučný: Park

Park ve smyslu zahradním značí rozsáhlý sad, přecházející v lesní partie, bez rozdílu, zda pozemek ohrazen jest čili nic. Park zřídka bývá nově zakládán; obyčejně je to háj nebo les, který částečným vymýtěním stromův a úpravou cest a stezek přeměněn byl v rozsáhlý sad. Takové parky založeny byly v posledních letech v zámku v Konopišti a v Průhonicích. Odkryté plochy přemění se v pažity, strmé stráně ve skalní partie, tu a tam upraví se umělý podrost, ale vše v rámci lesní přírody, a z divokého lesa stává se zahradní park Pro větší malebnost neb romantičnost mohou v parku tu a tam umístěny býti i budovy, jejichž sloh však má srovnávati se s přírodou, totéž platí i o užití vody. Fln.

Související hesla