Pippin III. Krátký

, majordom neustrijský od roku 741 a austrasijský od 747, franský král od 751; syn Karla Martela. 751 se svolením papeže sesadil posledního merovejského krále Childericha III.; zvolen a papežem pomazán za krále v roce 754. Vedl války s Langobardy, podporoval šíření křesťanství; pro papeže připravil základ církevního státu kolem Říma (viz též Pippinova donace). Konsolidoval říši a zajistil definitivně vládu pro rod Karlovců.

Ottův slovník naučný: Pippin III. Krátký

Pippin, na základě nespolehlivých pramenů nebo záměnou s Pippinem Prostř. nazývaný Malý n. Krátký (* 714 nebo 715), druhý syn Karla Martela. Umírající Karel Martel rozdělil říši svou dvěma svým synům Piovi a Karlmanovi, z nichž Pippin obdržel Neustrii, Burgundsko a Provenci. Trvalá jednota mezi oběma obmezila nebezpečí, vzešlé z rozdělení pro jednotu říše. R. 743 bratří dosadili opět na trůn Childericha z rodu Meroveovců. R. 747 Karlman uchýlil se do kláštera a Pippin stal se jediným majordomem. Bojoval s Bavory, kdež dosadil po smrti vévody Odila mladého Thassila pod vrchní mocí franckou. Pippin byl horlivým ochráncem Bonifáce a jeho snah. Zanedbaná synodální shromážděni opět konána a na nich jednáno o věcech církevních i světských. Mohuč učiněna sídlem arcibiskupa německého. Církevní jmění, již dříve duchovním ústavům odňaté, bylo jim částečně vráceno, částečně světští držitelé zavázáni k dávkám. V té době počíná se písemný styk Pippinův s papežem. R. 751 Pippin byl v Soissoně zvolen králem, Childerich a jeho rodina zmizeli v temnu klášterním. Když r. 754 papež Štěpán III, tísněn jsa od krále langobardského Aistulfa, přišel do Francie, Pippin byl od něho slavnostním způsobem pomazán na krále. Potom se vypravil r. 755 do Italie a přinutil Aistulfa k vydání Ravenny, měst aemilijských a Pentapole. Sotva Pippin odtáhl, Aistulf oblehl papeže v Římě. Pippin se vydal po druhé do Italie, přinutil Aistulfa k uznání svrchovanosti francké a k postoupení Exarchatu a Pentapole, jež daroval papeži. Již dříve asi dostalo se mu patriciátu římského. R. 752 byla vzata Arabům Septimanie, r. 759 Narbonna a o rok později, jak se zdá, získána i Bretagne. V l. 760 – 768 pokořena Aquitanie. R. 768 Pippin zemřel, rozděliv před svou smrtí říši dvěma svým synům, Karlovi a Karlmanovi.

Související hesla