Písecký Václav Hladič

, český humanista a překladatel. Autor překladů z řečtiny (Spis Izokrata k Demonikovi), v nichž rozvíjel tehdejší literární možnosti českého jazyka.

Ottův slovník naučný: Písecký Václav Hladič

Písecký Václav (* 1482 v Písku – † 1511 v Benátkách). Byl syn Ješka Hladiče, na universitu pražskou dostal se asi r. 1500, bakalářem byl r. 1502, r. 1505 mistrem. Roku 1506 spravoval školu u sv. Jindřicha v Praze. V té době již celou duší přilnul k studiu humanistickému, v němž pokračoval i v letech následujících, počav učiti na universitě, ač málo pro ně nacházel porozumění. Roku 1508 zvolen děkanem, ale již v březnu 1509 se toho vzdal, začež mu i od kollegů činěny trpké výtky. Tehda Písecký již zamýšlel odejíti do Italie, aby se zdokonalil ve známosti starých klassikův a zvláště přiučil řečtině, k čemuž pobádán i od Jana Šlechty ze Všehrd. Návštěva Italie usnadněna mu tím, že Řehoř Hrubý z Jelení učinil ho průvodcem syna svého Sigmunda. Studoval nejprve rok v Padově, odtud pro poplach válečný odešel do Bononie, kde měl i hádání s učeným mnichem o svátosti oltářní. Posléze odešel do Benátek, kde zahynul morem. Smrť jeho znamenala velikou škodu pro rozvoj humanismu na pražské universitě, neboť od přátel pokroku právě do něho mnoho nadějí skládáno, až by se vrátil s novými názory s dalších studií. Zachovány od něho velmi významné listy (v rukop. bibl. klementinské) a překlad (Pseudo)Isokratovy řeči k Demonikovi, učiněný z řečtiny v Italii a věnovaný Řehoři Hrubému z Jelení (Rozbor od Fr. Lepaře v »Listech fil.«, 1874). Vydán v Praze r. 1512 u J. Moravusa, v Prostějově od Vorličného r. 1558, od Veleslavína r. 1586, od Rozuma v Stč. bibl. I. Život a význam jeho vypsán od J. Truhláře ve spise Humanismus a humanisté v Čechách za Vladislava II., str. 133 sl. – Srv. Jireček, II., 115. JNk.