Pluralismus

, postoj či názor, který dává přednost mnohosti a rozmanitosti před jednotným a shodným;
1. filozofie názor, že existuje více na sobě nezávislých druhů jsoucen (důsledným pluralismem je monadologie G. W. Leibnize), uznání mnohosti i v epistemologickém, náboženském, etickém a dalším smyslu jako konstitutivní složky skutečnosti, opak monismu;
2. politologie existence více politických stran působících v politickém systému vedle sebe, za rovných podmínek. Pluralismus je jedním ze základních rysů moderní demokratické společnosti; je výrazem principu tržního systému (trh politických idejí). Umožňuje artikulaci politických zájmů jednotlivých sociálních skupin (i profesních, národnostních, regionálních ap.) a spolu s principem ústavnosti a zákonnosti dává možnost nenásilného převzetí politické moci cestou volebního vítězství. Viz též dualismus, monismus;
3. sociologie pojem označující skutečnost, že společnost se skládá z množství vedle sebe existujících a navzájem si konkurujících sociálních skupin. Střet zájmů těchto skupin je základem politiky.

Ottův slovník naučný: Pluralismus

Pluralismus (lat.) jest termin filosofický, kterým se označuje, že mnohost bytostí jest podkladem světa. Příkladem jest atomismus.

Související hesla