Pluton

, geologie těleso vyvřelé hypabysální horniny nebo abysální horniny. Užití termínu se liší v anglosaské a v české literatuře. V anglosaské literatuře reprezentuje pluton těleso budované jedním typem horniny a zřejmě i jednu magmatickou událost (proto má na povrchu pluton v anglosaském pojetí menší rozměr, tj. desítky km2, v českém pojetí je pluton rozsahem těleso velké, tj. stovky a tisíce km2). Pluton je budován řadou horninových typů (např. středočeský anebo moldanubický pluton tvoří dvě desítky petrografických typů hornin; každý z typů představuje specifickou událost: vmístění, intruzi).

Související hesla