Polykarp ze Smyrny

, biskup ve Smyrně; žák apoštola Jana, jeden z apoštolských otců. Autor Listu Filipanům i dalších nedochovaných listů. Jeho mučednická smrt je popsána v Umučení Polykarpově.

Ottův slovník naučný: Polykarp ze Smyrny

Polykarp sv., biskup smyrenský, podle podání byl žákem sv. Jana s přítelem svým sv. Ignaciem, jenž ubíraje se do Říma, kdež zahynul šelmám byv předhozen, Polykarpa navštívil a požádal ho, by napsal list věrným obce filippské. List tento traduje se pod jménem Polykarpovým, ale autorství Polykarpovo není nesporno. Čte se u Lightfoota v »Apostolic fathers«, II. (2. vyd. Lond., 1891). Odebrav se do Říma zemřel Polykarp 86letý smrtí mučednickou, upálen byv za pronásledování r. 155 nebo 156. Památka jeho připadá na den 26. ledna.