Pomocné vědy historické

, vědní disciplíny, které podrobují historické kritice produkty lidské činnosti, zvláště pak písemnou pozůstalost. Za určitých okolností se takovou disciplínou může stát jakýkoli vědní obor nebo jeho část (medicína, astronomie, chemie ap.). Soubor takto chápaných věd se stabilizoval na základě středověkého materiálu pro potřeby medievistiky, ale vyvíjí se v souvislosti s rozšířením vědeckého zájmu o novověk. Pomocné vědy historické v užším slova smyslu se dělí na ty, které hodnotí a analyzují vnější a vnitřní znaky pramenů (paleografie, chronologie historická, metrologie historická, genealogie, historická statistika a historická topografie), a na pomocné vědy historické materiálové (diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika, numizmatika a epigrafika). Někdy se mezi pomocné vědy historické v užším smyslu řadí i historická geografie.

Související hesla