Porýní

, německy Rheinland – historické území v západním Německu podél středního a dolního toku Rýna. Jedna z prvních souvisle osídlených oblastí Evropy; od starověku patří k hospodářsky nejvyspělejším na kontinentě. Hlavními historickými centry jsou Kolín nad Rýnem, Koblenz, Mohuč, Trevír. – V letech 58 – 51 př. n. l. ovládli Porýní Římané, koncem 1. stol. se území mezi Rýnem a Dunajem nazývalo Germánie, ve 3. – 5. stol. ovládli Dolní a Střední Porýní Frankové. V roce 843 bylo Porýní přiznáno Lotharovi, 925 součást království německého. V 10. – 14. stol. se zde vytvořily církevní státy, mj. arcibiskupství mohučské, trevírské a kolínské. V roce 1525 dějiště německé selské války. Zničeno za třicetileté války, 1801 levý břeh Rýna obsadila Francie. Vídeňský kongres přiznal Prusku celou dolní a severní část Středního Porýní, Bavorsku zbytek levobřežního Středního Porýní. Na základě Versailleské mírové smlouvy byla zde vytvořena demilitarizovaná zóna pod mezinárodní kontrolou. 1936 obsazeno německou armádou. Od roku 1949 součást Německa.

Související hesla