Potřeba


1. stav organismu charakterizovaný nedostatkem či porušením vnitřní rovnováhy a podněcující jedince k chování, které má rovnováhu znovu vytvořit. Rozlišují se potřeby primární (biologické, fyziologické), nutné k přežití organismu, a potřeby sekundární (psychologické a sociální povahy), z nichž některé jsou životně důležité pro rozvoj osobnosti. Existuje pět skupin sekundárních potřeb: a) dostatek podnětů a poznatků; b) potřeba smysluplného uspořádání těchto podnětů (souvislosti, řád); c) potřeba citového vztahu, přijetí, bezpečí a ochrany; d) potřeba uznání, ocenění, sociální role; e) potřeba perspektivy, otevřené budoucnosti. Dlouhodobé nenaplnění těchto potřeb vede k psychickému strádání (deprivaci);
2. ekonomie individuální cíl nebo pocit hmotného nedostatku, který má být odstraněn. Potřeba jako subjektivní jev je základem pro ekonomickou teorii. Pro hospodářství mají význam pouze ty potřeby, pro jejichž uspokojení jsou nutné statky.

Související hesla