Předlužení

, stav, kdy dlužníkova pasíva převyšují jeho aktiva; pasívy se rozumí souhrnná hodnota dlužníkových závazků, aktivy souhrnná hodnota jeho majetku.