Přestupek

, jeden ze správních deliktů; zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů (např. disciplinárních) nebo o trestný čin.

Související hesla