Pribina

, nitranský kníže do roku 833; 828 nebo 829 nechal vysvětit kostel v Nitře. Z Nitranska vyhnán Mojmírem I.; poté v exilu (Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko), 837 přijal křesťanství. V roce 846 dostal od krále Ludvíka Němce v léno Blatensko (v dnešním Maďarsku).

Ottův slovník naučný: Pribina

Pribina, kníže nitranský, potom kníže blatenský († 861). Vypuzen r. 830 od moravského knížete Mojmíra I. ze svého údělu, dal se dosaditi opět pomocí franckou (skrze markraběte marký východní Radboda), přijav zároveň křesťanství. Brzy potom, ač tísněn byl stále od Moravanů, rozešel se i s Radbodem, teprve markrabě vindický Salach oba opět smířil, načež Pribina, svého údělu zbavený, od císaře Ludvíka Pobožného obdržel čásť dolejší Pannonie (na jezeře Blatenském). Krajinu tu Pribina ještě rozšířil a hleděl ji všemožně zvelebiti. Na jezeře samém vystavěl hrad (Blaten, Moosburg); kromě toho pilně dbal šíření křesťanství a stavby kostelů. R. 840 císař učinil jej plným vlastníkem Blatenska. Pribina zahynul r. 861 v boji proti Moravanům. Nástupcem jeho stal se jeho syn Kocel.

Související hesla