Prozódie

, nauka o výstavbě verše z hlediska zvukové stránky jazyka, tj. rytmu a metra. Rozeznává se prozódie časoměrná (řazení slov do rytmických řad podle délky slabik), sylabická (založená na počtu slabik), tónická (přízvučná), sylabotónická a prozódie volného verše.

Související hesla