Purkrabí

, úředník spravující císařský nebo královský hrad. Původně velitel hradní posádky, později měl i soudní pravomoce nad celým územím, které hradu náleželo.

Ottův slovník naučný: Purkrabí

Purkrabí (něm. Burggraf, Burghauptmann, Burgvogt, Pfleger, Burgrichter, Weichgraf, franc. burr. ve, lat. burgicomes, comes urbis, praefectus urbis), v říši Římskoněmecké a v zemích, v nichž se rozšířilo německé právo, úředník (hrabě) spravující císařský nebo knížecí hrad. Později nazývali se purkrabími i úředníci soukromých vrchností. Původně purkrabí býval nejvyšším velitelem hradské posádky a mimo to i nejvyšším správním a soudním úředníkem hradu a jeho okolí. Býval dosazován držitelem hradu nebo míval hradskou správu, z níž mu plynuly důchody, od pána hradu v zástavě. S počátku purkrabský správní obvod nebýval eximován z pravomoci hrabské nebo markrabské. Purkrabí byl jen zástupcem hraběte nebo markrabí. Někdy býval purkrabím sám hrabě nebo markrabě. Později však dosazováni byli v říšských a biskupských městech něm. zvláštní purkrabí, z nichž mnozí dovedli časem učiniti úřad svůj dědičným. Z duchovních purkrabí vynikli zvláště: mohučský, míšeňský a magdeburský, z královských pak purkrabí řezenští (úřad jejich uvádí se již r. 990) a jmenovitě purkrabí norimberští, Hohenzollernové. Již ve XIII. stol. úřad purkrabský pozbyl však dřívějšího významu, když města z moci jeho se emancipovala a domohla se značné samosprávy. V Čechách znamenalo slovo purkrabí tolik jako kastelán a župan (comes). Veliké moci dosáhl purkrabí pražský, který byl původně jen správcem hradu pražského a župy pražské. Ale když následkem udíleni četných immunit župní soudy upadly, a pro veškeru šlechtu a svobodníky zůstal příslušným jen soud zemský, i pražský purkrabí nabyl moci po celé zemi. Přes to nestal se ihned prvým zemským úředníkem, jakým byl později. Ještě ve XIV. stol. předcházeli před ním nejv. komorník, nejv. sudí a nejv. písař. Podobný soud jako purkrabí pražský spravoval na Hradecku purkrabí kraje hradeckého, jehož moc vztahovala se hlavně k věnným městům ovdovělých českých královen. Podobně jako purkrabský soud pražský skládal se purkrabský soud hradecký vedle purkrabího aspoň ze šesti přísedících stavu rytířského. – K předním úředníkům zemským náleželi v Čechách dále dva purkrabí karlšteinští, strážcové koruny, ostatních klenotů říšských a původních privilegií státu Českého, chovaných na Karlšteině. Byli současně vždy dva, jeden stavu panského, druhý rytířského. Požitky ze statků purkrabských bral však a hrad spravoval vždy jen jeden, a teprve po jeho smrti uvázal se ve správu purkrabí druhý. Úřad purkrabí karlštejnských byl zrušen již r. 1625.

Související hesla