Purkyně Cyril

, český přírodovědec, geolog a geomorfolog; profesor geologie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Syn Karla Purkyně. Založil archív hlubinných vrtů a soupis lomů Československa. Od roku 1919 první ředitel nově zřízeného Státního geologického ústavu Československé republiky, který vybudoval. Ve vědeckých pracích se zabýval zejména permokarbonem Plzeňska a kvartérními terasami Mže. Z díla: Uhlí a geologie, Moře – kolébka zemí.

Ottův slovník naučný: Purkyně Cyril

Purkyně Cyrill, ryt., bratr před. (* 1862 v Praze), geolog český. Studoval přírodní vědy na technice a na české univ. v Praze. R. 1891 stal se assistentem prof. O. Feistmantela na české technice, kdež působil do r. 1895; od toho roku jest professorem c. k. paedagogia v Plzni. Za účelem studií, s počátku botanických, později geologických, podnikl četné cesty v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku. Hlavním jeho oborem jest geologie západních Čech, zvláště okolí plzeňského. Z prací jeho uvádíme zvláště: O petroleji, jeho geologii, původu, hornickém dobývání a statistice, jeho průmyslu (»Č. pro prům. chem.« 1892); Z cesty do Norska (Progr. čes. reálky v Karlíně; též o sobě, 1893); Nástin geologických poměrů okolí Plzeňského (I. zpráva c. k. ústavu ku vzděl. učitelů v Plzni; též o sobě, 1899); Nýřanská sloj uhelná u Nýřan (»Rozpravy Čes. akademie«, 1899); Kaolin v kamenouhelné pánvi Plzenské (»Č. pro prům. chem.«; též o sobě, 1901); Nyřanská a Radnická sloj uhelná u Třemošné (»Rozpr. České akademie«, 1902); O stratigrafii a tektonice uhelnopermske pánve Plzeňské (»Věstník III. sjezdu česk. lék. a přirodozpytců v Praze«, 1901); Zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse der mittelböhmischen Steinkohlenbecken (»Verhandl. d. k. k. geol. Reichs.-Anst.«, 1902); Das Nýřaner und Radnitzer Kohlenflötz bei Třemošná (»Bulletin internat. de l'Acad. des Sciences de Bohęme«, 1902); České pánve uhelné vzhledem ku světovým poměrům uhelným (»Č. Revue«, 1900). Řadu článků uveřejnil v časopisech: »Vesmír«, »Živæ, »Česká Revue«, »Naučný Obzor«, »Nár. Listy«, »Časopis pro průmysl chem.« a j. Též jest spolupracovníkem Ottova Slovníku Nauč. v oboru geologickém. Od r. 1900 provádí geologicko-pedologické mapování okresu plzeňského a zakládá sbírky miner.-geolog. při hist. museu v Plzni, získav pro ně velmi cenný materiál, zvláště palaeontologický.