Quevedo y Villegas Francisco de

, španělský prozaik, básník, filozof, teolog a diplomat. Jako básník byl hlavním představitelem konceptismu (knižně vyšla jeho poezie až po smrti; česky výbor Kruté sny). Autor politicko-historického a nábožensko-filozofického pojednání, satirických prací, z nichž vyniká soubor šesti morálních vizí Sueños (Sny), a pikareskního románu Život rošťáka.

Ottův slovník naučný: Quevedo y Villegas Francisco de

de Quevedo y Villegas [kevedo i viljegas] Francisco Gomez, spisov. a státník špan. (* ke konci září 1580 v Madridě – † 8. září 1645 ve Valbueně), studoval v Alcale de Henares (1596 – 1600) a žil pak na dvoře, nejprve ve Valladolidě, pak v Madridě. Na konci r. 1613 odebral se na Sicilii k vévodovi z Ossuny, jehož se stal důvěrníkem diplomatickým a jehož jmenování místokrálem sicilským vyjednával r. 1615 v Burgosu. Dvakráte byl vyslán k Filipu III. ospravedlnit politiký místokrálovy, ale po druhé nepodařila se misse jeho, a Q. byl propuštěn svým dosavadním příznivcem a žil, vrátiv se do Španělska, na svém statku, vypověděn i ode dvora (1621). R. 1623 dovolen mu návrat do Madridu, kdež stal se důvěrníkem Olivaresovým. R. 1628 byl zase vyhnán pro účastenství, které měl v časovém sporu o to, zda má býti výhradným patronem Španělska sv. Jakub či také sv. Terezie, ale r. 1632 již obdržel titul král. sekretáře. R. 1639 byl uvržen do přísného vězení v Leonu, poněvadž byl viněn, že jest autorem politického appelu ve verších tajně králi dodaného, a vězněn do července 1643. Odtud však churavěl nemocí, která byla následkem jeho žalařování a z níž se již nezotavil. Q. byl velmi pilný literát, který pracoval ve mnohých genrech a opravdově vynikal v satiře, v níž měl kaustický vtip a smělost málo obvyklou. Díla jeho nejsou vydána všecka, mnohá nemohou býti tištěna pro svoji mravní laxnost a bezuzdnost. Nejproslulejší jsou jeho Sueńos, podle Lukiana napodobené, a pikareskní román Historia de la vida del Buscon a jiné burleskního genru, jako Pragmáticas, Cartas del cavallero de Teneza, Capitulaciones de la vida de corte; kromě toho má práce politické, moralistické, náboženské, polemiky literární a j. Práce jeho byly sebrány v 9 sv. v Madridě (1791 – 94), prosu vydal kriticky Ferrandes Guerra (Madrid, 1852 – 1858, 3 sv.) v »Bibl. de autores espanoles«, verše satirické a vtipné Janer v téže Bibliotéce sv. 69. Srv. Mérimée, Essai sur la vie et les oeuvres de Q. (Pař., 1886).

Související hesla