Rajonizace zemědělské výroby

, rozdělení zemědělské půdy na větší celky (na výrobní typy, výrobní oblasti ap.) se stejnými přírodními podmínkami, zejm. nadmořskou výškou, průměrnými ročními teplotami vzduchu, ročním úhrnem dešťových srážek, a jim odpovídajícími půdními typy, půdními druhy, půdní úrodností, zónami vhodnosti pro pěstování náročných plodin ap. Dosavadní způsob rozdělení na výrobní typy kukuřičný, řepařský, bramborářský a horský, s jednotlivými podtypy (subtypy), se dále upřesňuje soustavou bonitace zemědělského půdního fondu (viz též bonita půdy).

Související hesla