Ratzel Friedrich

, německý geograf, etnograf a sociolog; profesor na Vysoké škole technické v Mnichově a na univerzitě v Lipsku. Zabýval se tzv. geografií člověka (antropogeografií), autor migrační teorie. Soudil, že všechny kulturní a technické vynálezy vznikly v určitých příhodných geografických podmínkách (centrech) a migrací obyvatelstva se rozšířily do periferních oblastí. Uplatňoval teorii vlivu přírodního prostředí na vývoj kulturních a politických vztahů (inspiroval nacisty k vytvoření rasistické teorie). Hlavní díla: Anthropogeographie (Geografie člověka), Völkerkunde (Národopis), Politische Geographie (Politická geografie).

Ottův slovník naučný: Ratzel Friedrich

Ratzel Friedrich, zeměp. něm. (*30. srpna 1844 v Karlsruhe), věnoval se původně lékárnictví a přírodním vědám. Od r. 1866 prodléval na universitě v Heidelberce, Jeně a Berlíně a r. 1868 promovován na doktora v Heidelberce. V zimě r. 1868 – 69 dlel na univ. v Montpellieru a Cette. Války r. 1870 až 1871 činně se účastnil a po míru odešel do Mnichova, kde u Zittella věnoval se studiu geologie a zeměpisu. V l. 1872 – 76 ve službách »Kölnische Zeitung« procestoval Sev. Ameriku, Mexiko a Kubu. R. 1876 jmenován professorem zeměpisu na technice v Mnichově a po smrti Oskara Peschela r. 1886 povolán do Lipska, kdež podnes působí. Z první periody jeho vědecké činnosti, kdy se obíral ještě přírodními vědami, pochází: Sein und Wer en der organischen Welt (Lip., 1869); Vorgeschichte des europäischen Menschen (Mnichov, 1875); Wandertage eines Naturforschers (Lip., 1873 – 74, 2 sv.). K fysik. geografii se odnáší: Die Erde in 24 gemeinverständlichen Vorträgen über allgemeine Erdkunde (Štutgart, 1881); Ueber Karrenfelder im Jura und Verwandtes (Lip., 1891; Die Schneedecke, besonders in deutschen Gebiren (»Forsch. zur deut. Landes- u. Volkskunde.« IV. 3. Štutg., 1889). Z jeho cest, zvláště po Americe, byla také uveřejněna řada čl. zejména v »Köl. Zeitg.« a potom tam mají také vznik mnohé myšlenky, které později byly zpracovány se stanoviska anthropogeogr. a politickogeogr.: Die chinesische Auswanderung (Vratislav,1876); Städte- und Kulturbilder aus Nordamerika (Lip., 1876, 2 sv.); Aus Mexiko (Vrat., 1878) a zvláště: Die Vereinigten Staaten von Nordamerika (Mnichov, 1878 – 80, 2 sv., ve 2. vyd. 1893). Typickou prací Ratzelovou jest však: Anthropogeographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte (2 sv.; 1. sv. v 2. oprav. vyd. Štutgart, 1882 až 1899). Z ní potom vyplynula mnohými menšími pracemi připravovaná: Politische Geographie (Mnichov a Lip., 1897); k ní se potom bezprostředně druží příležitostná a časová práce: Das Meer als Quelle der Völkergrösse (Mnichov a Lip., 1900): potom Völkerkunde (1. vyd. Lip., 1887 – 89, 3 sv., 2. úpl. přeprac. vyd. 1894, 2 sv.); anthropogeogr. studie Der Lebensraum (Tubinky, 1901); nejnovějším jeho dílem jest Die Erde und das Leben (Lip. a Víd., 1901, 1902, 2 sv.). Nový. Dodatky †9. srp. 1904 v Ammerlandu na Starnberském jezeře. Vydal dále: Über Naturschilderung (Mnich., 1904, 2. vyd. 1906); drobné spisy vydal Helmolt: Kleine Schriften (t., 1906, 2 sv.).

Související hesla