Rawls John

, americký filozof a politolog; představitel politického liberalismu. Zabývá se především praktickou filozofií. Svým pojetím etiky navazuje na Aristotela, J. J. Rousseaua a I. Kanta; kritizuje utilitaristické pojetí dobra, před nímž má přednost spravedlnost (A Theory of Justice – Teorie spravedlnosti). Vytvořil koncepci teoretické rehabilitace smluvní teorie, která chce být zdůvodněním lidské svobody i přerozdělování ekonomických statků. V této souvislosti vytyčuje principy spravedlnosti, na nichž by se shodli svobodní, rovnoprávní a vlastní zájem sledující lidé ve fiktivním stavu vlastní nevědomosti o svých schopnostech a o svém postavení, tj. za tzv. závojem nevědění (veil of ignorance). Lidé v takové situaci se v Rawlsově koncepci řídí principem férovosti (fairness), svobody a rovnosti. Formuloval dva principy spravedlnosti: požadavek základních lidských práv a svobod a požadavek vyrovnání sociální a ekonomické nerovnosti, který má regulovat působení volného trhu. Dále z díla: Justice as Fairness (Spravedlnost jako férovost, 1958).

Související hesla