Religionistika

, interdisciplinárně pojatý soubor bádání vztahující se k tématu náboženství. Za základ religionistických bádání se obvykle považuje popisná religionistika, jež má někdy ráz srovnávací vědy náboženské (komparativní religionistika). Privilegované místo v religionistice má historie náboženství; k jejím specifickým otázkám patří otázka původu náboženství. Později se připojila psychologie, sociologie, fenomenologie, popř. i filozofie náboženství.

Související hesla