Revoluce

, zásadní změna, zásadní převrat;
1. obecně náhlá a podstatná změna určitého systému nebo subsystému. Zlomová etapa vývoje, radikální vyřešení nahromaděných a doposud neřešených rozporů; vede ke konstituování nových podmínek, východisek, způsobů organizace ap. (Původně otočení se v rámci jednoho cyklu; pravidelný oběh Měsíce, střídání ročních dob a životních situací.);
2. fyziologie jeden cyklus srdeční činnosti, zahrnující stah a ochabnutí;
3. politologie politická revoluce, násilná změna společenských poměrů dlouhodobého a zásadního charakteru; součást komplexního procesu přeměn odstraňujících dosavadní převládající paradigmata (revoluce duchovní, životního stylu, společenského uspořádání).

Ottův slovník naučný: Revoluce

Revoluce (lat. revolutio) jest převrat a to násilný, který se děje v hotových, zpevnělých útvarech, silami vnitřního rozkladu. Možno mluviti stejně dobře o revoluci ve světě hmot fysických, jako v oboru fysiky společenské, a také užívá se slova toho nejčastěji ve smyslu převratů společenských. Jsou to zjevy revolucí politických a sociálních, které sem spadají, jako odboj a vzepření proti stávajícím řádům, jejichž převrat mocí má býti přivoděn. Síly dlouho latentní a hromaděné, protitlakem vypnou se ke zjevnému působení a zvrtnou rázem zdánlivou dřívější rovnováhu. Násilnost a náhlost jsou význaky revoluce., čímž revoluce právě se liší od vývojové reformy. To jsou revoluce jdoucí z podnětů v lidu ukrytých a slovou revolucem i zdola, jako byly revoluce anglická v XVII. stol. a veliká revoluce francouzská z r. 1789. Proti tomu převraty přicházející shůry, z vrstev vládnoucích, jsou revolucemi shora a slovou státními převraty (něm. Staatsstreich, fr. coup d'État), jako byl zločin státního převratu ze dne 2. pros. 1851, který provedl Napoleon III.– Ve smysle širším a přeneseném mluví se o revoluci vůbec tam, kde nastaly nečekané náhlé změny, kterými situace nadobro se převrací (na př. v umění). – Revoluce v astronomii znamená oběh tělesa nebeského kolem středu. Dílo Koprníkovo nese název Der volutionibus orbium coelestium.

Související hesla