Richardson Samuel

, anglický prozaik. Svůj první román napsal až v padesáti letech, když jako známý tiskař dostal zakázku napsat příručku psaní dopisů. Místo toho vznikla Pamela, román v dopisech, líčící strasti mladičké služky, kterou na svém venkovském sídle vězní mladý šlechtic. Pro svůj sentimentální námět a detailní popis hrdinčiných citových stavů se román stal velmi populárním (parodován už H. Fieldingem, který v Pamelině ctnosti viděl přetvářku). Citové utrpení mladé dívky přesvědčivěji zobrazuje rozměrný román Clarissa. Poslední román Sir Charles Grandison pojednává o ctnostném muži.

Ottův slovník naučný: Richardson Samuel

Richardson Samuel, slavný spis. angl. (* 1689 v Derbyshire – † 4. čce 1761 v Londýně), syn tesaře, otce četné rodiny, byl původně určen k stavu kněžskému, ale poněvadž nebylo prostředků, dán na učení do obchodu; vzdělal se sám četbou, stal se korrektorem v knihtiskárně a zařídil si r. 1719 sám tiskárnu, v níž tiskl různé denníky a publikace politické. U věku již padesáti let napsal k domluvám svých přátel, kteří znali jeho talent vypravovatelský, první svůj román, Pamela (1740), příběh ctnostného, chudého a krásného venkovského děvčete, které vstoupí do služby k starší dámě, jejíž syn strojí úklady její ctnosti, které jsou tím nebezpečnější, že srdci Pamelinu není mladý muž lhostejným; ale ctnost dívčina v boji vítězně obstojí a jest odměněna tím, že mladý pán si ji vezme za ženu. Román jest vypravován v rodinných listech, které píše většinou rekyně, velmi nudně, a jest nesnadno dnes pochopiti revoluční význam jeho v tehdejší literatuře nejen anglické, nýbrž evropské. Význam ten jest hledati v tom, že Richardsonem vstupuje do literatury měšťanský stav; Richardson je měšťák a píše z názoru a potřeb měšťanstva pro měšťáctvo; jest zakladatel moralistního i měšťáckého románu a jeho směrodatný význam jest již v tom, že si béře sujety z běžného a všedního života a podává tak – třebas byla sentimentálně a tendenčně zbarvena – pokus o realistickou malbu nových útvarů národního života. Také v okaté morálce, která nás dnes uráží svojí mělkostí a necudností, byla časová reakce mladého a zdravého měšťáctva proti raffinované nemravnosti vyšších šlechtických vrstev, které také přijaly Richardsona s posměchem. Následovala pak Clarissa Harlowe (1748, 8 sv.), jejíž sláva převýšila ještě slávu »Pamelinų a právem, neboť jest opravdu nejlepší prací Richardsovou. Jest to příběh ctnostné dívky, která, aby unikla nenáviděné svatbě, dá se v ochranu zpustlíka Lovelace, jenž zneužije své moci nad ní; Clarissa zemře z hoře nad ztrátou své nevinnosti a Lovelace padne v souboji s jejím strýcem. Román tento měl veliký vliv v evropskou literaturu, byv přeložen do němčiny, hollandštiny a francouzštiny (abbém Prévostem a Le Tourneurem); ve Francii byl jeho obdivovatelem Diderot (Éloge de Richardson, Lyon, 1762), a vliv jeho v Jean-Jącques Rousseauovu »Nouvelle Héloïse« jest patrný. Daleko slabší jest třetí román Richardsonův Sir Charles Grandison (1753, 6 sv.), který chtěl podati ušlechtilý mužský charakter a vypravuje příběh nešťastné lásky Italky Clementiny z Poretty ke krásnému a ctnostnému anglickému aristokratovi; tentokráte Richardson líčil svět aristokratický, o němž neměl správných názorů, a román vypadl tím šablonovitěji a schematičtěji. Richardson stav se slavným, stal se i nesnesitelně marnivým a domýšlivým. Přes veliké vady nelze upříti Richardsovi vlohu vypravovatelskou a hlavně umění charakteristické malby figur. Souborně vyšla díla Richardsova v Londýně 1783 ve 20 sv., t. 1811 v 19 sv. (vydal Mangin) a t. 1883 ve 12 sv. vydal Leslie Stephen (with a prefatory chapter of biographical criticism). Listy Richardsovy vydala se životopisem Anna Letitia Barbauld (Lond., 1804, 6 sv.). Srv. Erich Schmidt, Richardson, Rousseau und Goethe (Jena, 1875); Gasmayer, Samuel Richardson-'s Pamela, ihre Quellen und ihr Einfluss auf die englische Literatur (Lip.,1891, Diss.); Magnussen, Sam. Richardson Et Afsnit af Romanens Historie (Kodaň, 1892); Jeffrey, Swift and Richardson (Lond., 1853); Fraill, S. Richardson (v »Contemporary Review«, 1883, sv. XLIV.). Šld.

Související hesla