Role sociální

, úloha, postavení, poslání; sociologie role sociální, typická, společností určená odpověď na typické očekávání. Každá situace, do které člověk vstupuje se specifickým očekáváním, naopak od jedince vyžaduje specifické očekávané odpovědi. Společnost vyvíjí na jedince tlak, aby vždy reagoval podle očekávání a podal správné odpovědi. Společenský kontakt se prostřednictvím sociální role může odehrávat na základě předem dané důvěry, že lidé znají řešení alespoň základních sociálních situací. Role se učí v průběhu socializace; většina lidí si v patřičných situacích osvojí i patřičnou roli, přičemž platí, že role zpětně utváří člověka (člověk se do své role vžívá). Každý hraje více rolí podle situace a prostředí, ve kterém se pohybuje (role manžela, otce, šéfa, podřízeného apod.); někdy dochází ke konfliktu rolí. Člověk může svou roli sociální (někdy s velkými obtížemi) odmítnout a vzepřít se očekávání druhých, častěji však reaguje na nežádoucí roli jejím vnitřním odmítnutím (neztotožnění se se svou rolí, tzv. distance od role). Role sociální lze dělit např. na a) role připsané (pohlaví, věk, národnost, zděděný majetek a postavení); b) role získané (prestiž, zaměstnanecká role); c) role vnucené (vojenská služba, nezaměstnanost). Předchůdcem teorie role sociální byl W. James, vlastními tvůrci H. Ch. Cooley a G. H. Mead. Viz též status sociální.

Související hesla