Rostlinná výroba

, základní odvětví zemědělství, které využívá schopnost fotosyntézy autotrofních rostlin jako producentů organických látek. Rostlinná výroba obhospodařuje trvalé travní porosty (luk a pastvin) i plodiny pěstované na orné půdě, jejichž produkty slouží jako potravina člověku, ke krmení hospodářských zvířat, jako surovina průmyslu potravinářského, textilního aj. Základem rostlinné výbory jsou kulturní rostliny: obilniny, luskoviny, olejniny, okopaniny, přadné, siličnaté a aromatické rostliny (kmín, chmel ap.), narkotické rostliny (tabák), kořeninové, léčivé, zeleninové a jiné rostliny (např. paprika, zelí, květák, heřmánek), pícniny, okrasné rostliny a další.

Související hesla