Rychlosti seismických vln

, rychlost, kterou se šíří seismický rozruch horninovým prostředím. Její velikost závisí zejm. na horninotvorném materiálu, na pórovitosti a výplni pórů (vzduch, voda ap.). Čím je hornina kompaktnější, tím je rychlost seismických vln větší. Rychlosti šíření podélných vln jsou přibližně dvakrát (ve zvodnělých porézních horninách až desetkrát) větší než rychlosti šíření příčných vln.

Související hesla