Salzburg

, česky Salcburk, Solnohrad – město v Rakousku na řece Salzach; 144 000 obyvatel (1998). Průmysl automobilový, elektrotechnický, potravinářský, dřevozpracující, oděvní, polygrafický, keramiky. Dopravní křižovatka; mezinárodní letiště. Muzea, divadla. Univerzita (1623). Cestovní ruch. Každoroční mezinárodní hudební festival Salzburger Festspiele (od roku 1920). – Historické centrum je od roku 1996 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Bývalý biskupský dvůr z 12. stol. přestavěn na rezidenci v 16. – 18. stol., kostel sv. Petra z 12. stol., františkánský kostel ze 13. stol., kostel kláštera benediktinek s freskami z 12. stol., přestavěný v 15. – 16. stol., dóm ze 17. stol., zámek Mirabell z 18. stol. – Původní keltské sídlo Ivavo, římsky Iuvavum; zničeno kolem 476. Zbytky osídlení obdržel kolem roku 696 od bavorského vévody biskup Rupert, který vedl křesťanskou misii v Bavorsku. 731 založeno biskupství, 798 arcibiskupství; osada obdržela 996 tržní práva. V roce 1077 vystavěn hrad Hohensalzburg (1495 – 1519 pozdně goticky rozšířen). Ve středověku centrum církevního panství arcibiskupů, od roku 1802 hlavní město Salcburska.

Ottův slovník naučný: Salzburg

Salcpurk (Solnohrad, staré Juvavum), město s vlastním statutem, hl. m. vév. Salcpurského, 412 m n. m., na obou březích ř. Salice, v překrásné poloze, neboť nad městem vypínají se strmé vrchy, a to na l. břehu, Kapucínský vrch (Kapuzinerberg, 650 m), na pr. Mönchsberg (502 m). V Salcpurk- u jest uzel stát. rakouské dráhy Vídeň-Bischofshofen a státní bavor. dráhy Salcpurk-Rosenheim-Mnichov a Salcpurk-Reichenhall, lokální dráhy Ischl-Salcpurk, salcpurské dráhy Salcpurk-Oberndorf-Lamprechtshausen; mimo to jest odtud spojení parní tramwayí na St. Leonhard-Drachenloch (12,2 km) a Parsch (4 km). Podnebí je zdravé, prům. roční teplota 8°, množství dešťových srážek 111 cm. Salcpurk má 35.067 obyv. (1900), z nichž 901 evang. a 156 židů; posádkou je tu 1 prapor pěšího pluku č. 59, 2 prapory tyrolských myslivců č. 4 a divisijní dělostř. pluk č. 41. Město rozděleno je řekou na dvě části; čásť na levém břehu je starší s rozlehlými náměstími, ale úzkými, křívolakými ulicemi. Starých domů zachovalo se málo, ale nízké střechy jejich, mramorová průčelí budov a četné kašny dodávají Salcpurku rázu italského. Čásť na pravém břehu je modernější, hlavně kolem nádraží s rovnými ulicemi, rozlehlými sady, villami a promenádami. Z důležitějších náměstí jsou: Residenzplatzs nádhernou mramorovou kašnou koni a Atlanty zdobenou od Ant. Daria r. 1664 postavenou; Domplatz zdobí marianský sloup od Hagenaura (1772). přiléhající Mozartplatz krášlí kovová socha Mozartova od Schwanthalera r. 1842 postavená, Kapitelplatz se známou Kapitelschwemme (pro plaveni koní) z r. 1732.-Ze 24 chrámů vyniká dóm (Domkirche) zbudovaný v l. 1614-28 podle vzoru svatopetrského chrámu v Římě od Santina Solariho. Má 2 věže 80 m vysoké centrální kupoli, průčelí z bílého mramoru, uvnitř kovová křtitelnice (1321), veliké varhany a zajímavé malby restaurované. K dómu přiléhá románský kostel sv. Petra (Stiftskirche) z r. 1127, obnovený r. 1754, s pěkným portálem a hrobkami, mezi nimi hrobka Mich. Haydna. Za kostelem starý hřbitov s kobkami do skály vytesanými sv. Ruperta a sv. Maxima; uprostřed gotická kaple sv. Markéty z roku 1445, v kapli sv. Kateřiny ostatky sv. Vitalise. V nejbližším okolí františkánský klášter a kostel, pocházející z různých dob, s románskými zbytky a novou got. věží; na Nonnberku voršulinský klášter a got. kostel z r. 1423 s románským portálem, krásným skládacím oltářem, malbami na skle; v kost. sv. Šebestiána hrobka Theofrasta Paracelsa; dále uvésti dlužno universitní kostel z l. 1696 až 1707, románský kostel protest. z r. 1865 na nábřeží, augustiniánský kostel a klášter, loretánský kostel sv. Trojice se seminářem a j. V benediktinském klášteře sv. Petra uložena knihovna (40.000 sv.) a archiv. Neméně zajímavé jsou stavby světské; nejdůlež. je residenční palác, býv. sídlo arcibiskupů, nyní toskánského velkovév., vl. 1592 až 1724 v italském slohu zbudovaný. Na protilehlé straně residenčního náměstí stojí Neubau, založ. r. 1588, s proslulou zvonkovou hrou; sídlo vlády, zemského soudu, pošty a telegrafu. Uprostřed starofrancouzského parku sochami zdobeného zámek Mirabell, arcibiskupy r. 1606 založ., nyní městu náležející. Pěkné schodiště od Jiř. Raf. Donnera. V zámku uloženo je přírodopisné museum. Býv. arcibiskup. konírny pro 130 koní, r. 1607 založ., nyní jízdecké kasárny s jízdárnou, která má3 galerie ve skále vytesané; mimo to uvádíme hyn. arcibiskupský palác, radnici, voj. nemocnici v býv. klášteře kajetánském, umělecký dům, v městském parku nový Kurhaus v barokním slohu. Nad městem vypíná se starý zámek Hohensalzburg, na nějž vede lanová dráha, 542 m n. m., 130 m nad Kapitolním nám. Zámek založ. byl v IX. stol., ale největší čásť pochází z doby mezi l. 1496-1519. Uvnitř zámku nově opravené komnaty a rytířské sály. R. 1866 zrušena tvrz a proměněna v kasárna. Z věže zv. Folterthurm nádherná vyhlídka. Na nádvoří chrám sv. Jiří z r. 1502 s reliefy apoštolů z červeného mramoru. Úpatím Mönchsberku prorazen r. 1767 tunnel, 131 m dlouhý a 7 m široký; na jeho průčelí zasazena podobizna zbudovatele jeho arcib. Sigmunda, na konci socha sv. Sigmunda od Hagenauera.-Ze vzdělávacích ústavův a škol je nejdůležitější c. k. theologická fakulta, zbytek staré university r. 1620 založené a r. 1625 od papeže potvrzené, r. 1804 rozšířené a r. 1860 zrušené; vedle toho je tu 1 státní a 1 arcibiskupské gymnasium, reálka, ústav pro vzdělání učitelů, ústav voršilek pro vzděl. učitelek, arcibisk. seminář, stát. průmyslová škola, chlapecký seminář (Collegium Mariano-Rupertinum), 2 hudební školy (Mozarteum), 2 měšťan. a 6 obecných škol; ke vzdělání dále přispívá veřejná knihovna (o 66.400 sv.,4626 inkunabulích a 1270 rukop.), knihovna v klášt. sv. Petra s 50.000 sv., městské museum Carolino-Augusteum se zajímavými památkami z doby keltické a římské, bohatými intérieury z různých století, sbírkou hudebních nástrojů a mincí, reliefem vévodství Salcpurského a přírodovědeckými sbírkami, dále botanická zahrada; spolky pro umění, vlastivědu, hudbu, zemědělství, okrašlovací spolek a nové divadlo. Z dobročinných ústavů jmenujeme: 2 nemocnice, blázinec, porodnici, chudobinec a j. většinou bohatými fondy nadané. Salcpurk je sídlem zemské správy, zem. výboru, zem. soudu, okres. hejtmanství, finančního ředitelství, obchod. a živnost. komory a velitelství 6. pěší brigády, dále knížete-arcibiskupa.-Průmysl a obchod není zvláště vyvinut. Onen obmezuje se na pivovary, mlýny a knihtiskárny, tento zabývá se hl. vývozem dříví a dobytka. Za to je Salcpurk pro mnohé své příjemné stránky hojně navštěvován cizinci a návštěva stále stoupá. Zvláštní attrakcí jest Mozartův rodný dům, jeho pozdější obydlí v ul. Makartově, dům Makartův a Theofrasta Paracelsa z Hohenheimu (†1541).-I okolí Salcpurka skýtá mnoho příjemných vycházek. PředevšímblízkýMönchsberg, ozdobený sady, spojený s městem elektrickou zdviží; na vrcholku rozhledna. Na druhé straně města vypíná se Kapucínský vrch s Mozartovým domkem a několika pěknými vyhlídkami. Vzdálenější jsou: Hellbrunn, cís. letohrad v r. 1613 v renaissančním slohu zbudovaný, s velikým sadem, vodotrysky a divadlem ve skále vytesaným; dále Aigen s kníž. schwarzenb. zámkem, zámek Klesheim, Leopoldskron, oblíbené sídlo bav. krále Ludvika I.; pak poutnický kostel Maria Plain na úpatí Gaisberku (1286 m), na nějž vede ozubená dráha a konečně pověstmi obetkaný Untersberg (1975 m). V Salcpurku narodil se Mozart, v jehož rodném domě zřízeno jest museum.Město Salcpurk vzniklo namístě důležitého římského municipia Juvavum, které však bylo za stěhování národů rozbořeno. Nynější město založil asi sv. Rupert; r. 696 Salcpurk stal se sídlem biskupa a r. 798 arcibiskupa. R. 1802 bylo arcibiskup. saekularisováno a Salcpurk stal se hl. m. vévodství.-Srv. Hübner, Beschreibung der erzbischöfl. Haupt-u. Residenzstadt Salzburg (Salcpurk, 1792-1793, 2 sv.); Bühler, Salzburg u. seine Fürsten (2. vyd. Reichenhall, 1895); Zillner, Salzb. Kulturgeschichte (Salcpurk, 1871); Trautwein, Salzburg (12. vyd. Inšpruk, 1901); Salzburg,Stadt u. Land (t., 1902); Purtschellerův Führer durch Salzburg u. Umgeb. (14. vyd. od Grubera 1902). Okresní hejtmanství salcpurské má 1061 km2 s 57.806 obyv. (1900) ve 44 obcích s 293 osadami. Dělí se na okresy St. Gilgen, Mattsee, Neumarkt, Oberndorf, Salcpurk a Thalgau.

Související hesla