šamot

, vypálený a rozdrcený žárovzdorný jíl, používaný pro monolitické vyzdívky a topeniště a pro výrobu žározdorných tvarovek, označovaných stejným názvem. Obsahuje maximálně 46 % oxidu hlinitého Al2O3, hlavní žárovzdornou fází v něm je mullit. Šamot s obsahem oxidu křemičitého SiO2 nad 65 % se označuje jako kyselý. Šamot je vhodným materiálem pro vyzdívky pecí v průmyslu hutnickém, keramickém a sklářském, dále se používá k výrobě tavicích kelímků, pánví a podobně.

Ottův slovník naučný: šamot

Chamotte [šamot], franc., slovou buď hlíny ohnivzdorné, silně vypálené, anebo střepy poškozené z pouzder pecí, v nichž panují největší žáry, muflí, kamenů chamových atd., které stroji v hrubší či jemnější moučku byly rozdrceny. Nejlepší surovinu pro výrobu chamotteu poskytují hlíny nejohnivzdornější-útvaru kamenouhelného, které zároveň v žáru poměrně nižším dosti hustě se vypalují. Hlíny pálí se na chamotte v pecech různé konstrukce, nejnověji plynových, v celých kusech. Rozdrceny byvše stoupou, mlýny koulivýmí, šroubovými i válcovými, třídí se podle velikosti zrna, ježto podoba i velikost zrna k různým účelům jest rozlična a důležita, zvláště jde-li o chamotte určitého zrna pevného a stálého naproti rychlejším změnám teplot. K chamotteu druží se moučky z různých druhů vypáleného a nahodile při výrobě rozbitého zboží keramického, jichž podobně se používá. Hojný odbyt má chamotte při výrobě zboží ohnivzdorného, kamnářského a jemnějších druhů jako přísada neplastická i k jiným druhům zboží keramické produkce. Chamové cihly čili šamotky vyrábějí se z hlin plastických nejohnivzdornějších a kaolinovitých, jimž na různých místech přidává se rozličné množství látek neplastických, zostřujících, které musejí také býti v ohni zúplna stálé, ať byl tento kyslíkatým anebo reduktivním. Po většině přidává se mletých chamotteův v rozličném zrně, ač ku zvláštním účelům i ohnivzdorných křemenů, písků, pískovců i křemenců se přimichuje. Chamové cihly mají pojmenování podle toho, k jakému účelu slouží anebo v jakých místech v pecech anebo jiných zařízeních se jich používá, a podle toho řídí se také jejich složení ve směsi chemické i mechanické. Chamové cihly jsou pevné, hladké, dosti husté, bílé a jen se žlutavým odstínem; červená barva jejich byla by podezřelým znamením naproti stálosti v ohni, jako přílišná měkkost a pórovitost naproti pevnosti. Dobré chamové cihly musejí vydržeti značný tlak, rychlé a dosti vysoké změny temperatur, a při tom nesmějí se smršťovati (proto přidává se jim valná čásť pálených hlin ohnivzdorných), trhati, odlupovati a pukati. Chamové cihly formují se z volné ruky a doformují strojem; čím větší tlak při doformování, tím pevnější; tak chamové cihly z Garnkirku ve Skotsku děkují svoji světoznámou pověst vedle výtečné suroviny jen vysokému tlaku parních lisů, jimiž u velké hustotě jsou formovány. Chamové cihly v užším slova smyslu, čistě hlinité, nejméně trpí zásaditou struskou vysokých pecí a proto tu vzhledem k jich pevnosti, velké stálosti naproti nárazu s žáru s prospěchem ponejvíce se jich používá. Chamové hlíny nejlepší vyskytují se v útvaru kamenouhelném a jsou to zvláště druhy lupků černých, hlinitých, které bíle a poměrně dosti hustě se vypalují, jevíce při tom oproti jiným hlinám naproti akci ohně, žáru, největší trvanlivost, jako na př. lupky rakovnické, kterých se užívá v podobě trojhranů Segerových jako měřítka pro hlíny v ohni nejstálejší a které poznamenány jsou v řadě útvarů hlinitých číslem nejvyšším (36). Z těchto lupků, které jsou skoro čistým křemičitanem hlinitým, hotoví se nejlepší druhy chamotteův. l jiné hlíny ohnivzdorné plastické mohou býti dobrou surovinou pro výrobu chamotteů, neobsahují-li jen součástí alkalických anebo alkalickozemitých (různé druhy písků živcovitých, vápno, mnoho slídy anebo sloučenin železa), které by stálost v ohni, pokud by chamotteů užilo se na výrobu kamenů ohnivzdorných, snadno mohly ohroziti. Hc.

Související hesla