Sangha

a) buddhistická náboženská obec sdružující mnichy, mnišky a laiky obého pohlaví; v užším slova smyslu buddhistická mnišská obec. Zformovala se již za života Buddhy, který jí dal pevný řád a pravidla; ta jsou obsahem první části buddhistického kánonu Tipitaky. Příslušníci mnišské obce jsou závislí na hmotné podpoře laiků, jimž sami poskytují duchovní vedení a výchovu. Sangha tvoří spolu s osobou samotného Buddhy a buddhistickým učením (dharma) tzv. trojí útočiště, zvané též tři klenoty, tj. tři základní pilíře buddhismu; b) náboženská obec v džinismu, obdobného složení. Mnišský život je vázán na přijetí a dodržování pěti velkých slibů: zdržení se ubližování, lži, braní toho, co nebylo dáno, sexu a přivlastňování. Laikové jsou vázáni tzv. menšími sliby; důraz kladen zejm. na neubližování, pravdomluvnost a štědrost. Sliby jsou doplněny řadou dalších závazků týkajících se duchovní disciplíny.

Související hesla