Santiago de Compostela

, město v severozápadním Španělsku; 87 500 obyvatel (1996). Průmysl potravinářský, textilní, papírenský. Řemeslná výroba ze stříbra a dřeva. Univerzita (1532). Významné katolické poutní místo. Historické památky jsou od roku 1985 součástí světového kulturního dědictví UNESCO: románská katedrála (1078 – 1211), arcibiskupský palác (12. – 13. stol.), bývalý hospic (1511), františkánský klášter (asi 1214) aj. – V roce 813 nalezeny údajné ostatky sv. Jakuba, ve středověku bylo Santiago de Compostela jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst světa. Od roku 1993 jsou cesty, kterými putovali poutníci z Francie přes Pyreneje součástí světového kulturního dědictví UNESCO. – V roce 997 bylo město zničeno Araby.

Ottův slovník naučný: Santiago de Compostela

Santiago: de Compostela [-kom-], okr. hl. město špan. provincie Coruñy, býv. hl. m. království Galicie, 228 m n. m. na kopečnaté, horami vroubené vysočině. na svahu Monte Pedrosa, na dráze SantiagCarril a při stoku řek Sary a Sarely.Jest sídlem metrop. arcibiskupa a university (fak. filos., práv., lékař. a farmac.) založené r. 1526 od arcibiskupa Fonseky. Vedle toho má seminář, školu zvěrolékařskou, vyšší měšťanskou školu, učit. ústav, velikou nemocnici, tkalcovny, četné závody na výrobu zboží poutnického, čilý obchod plátnem, hedvábím, zbožím niťařským, kožemi, klobouky a papírem. Má 24.192 obyv. Podle pověsti byla mrtvola sv. Jakuba st., který prý hlásal slovo boží na poloostrově Pyrenejském, převezena do Španělska a tam našel hrob apoštolův biskup Theodomir z Irie na místě, kde stoji nynější velkolepá kathedrála. Jméno Compostela od campus stellae odvozované, jest asi zkomolenina ze San Jacome Apostol. Na poctu národního tohoto světce zbudován tu po prvé chrám od Alfonsa I. a místo stalo se časem z největších poutnických středisk španělských. Dnes má S. C. skoro 50 chrámů se 288 oltáři, 114 zvony a 36 nábožnými bratrstvy. Nejdůležitější z kostelů je kathedrála, zároveň nejvíce vynikající památník románského slohu ve Španělsku. Byla stavěna v l. 1078 – 1211 a má dvě věže 67 m vysoké, trojlodní chrám je 93,8 m dlouhý, 58 m široký, výška střední lodi činí 24 m. V kryptě chovají se ve stříbrné rakvi kosti apoštola sv.Jakuba. Západní portál, Portico de la Gloria, jest z nejkrásnějších toho druhu vůbec. Santiago jest sídlem řádu Orden militar de Santiago de Espada.

Související hesla