Schor Jan Ferdinand

, rakouský malíř a architekt; působil v Čechách. Autor nástěnných maleb v Michnově letohrádku (tzv. Amerika) v Praze a v kostele v Nové Cerekvi, monumentální freskové kompozice na západním průčelí Svatovítské katedrály v Praze (snesena 1757). V architektuře autor historizujících slavnostních dekorací, kaple Božího hrobu v Praze na Petříně, návrhu na dostavbu pražské Svatovítské katedrály. Navrhl úpravu zámeckých zahrad v Duchcově, Hořovicích a jinde. Zmapoval řečiště Vltavy a v roce 1729 postavil na Vltavě u Modřan a u Županovic první dvě plavební komory v Čechách.

Ottův slovník naučný: Schor Jan Ferdinand

Schor Johann Ferdinand, malíř a inženýr hydrotechnický (* 1686 v Inšpruku – † 1767 v Praze). Byl původně určen pro malířství; záhy dal mu jeho otec v tom přiměřené vzdělání, načež po jeho smrti byl poslán do Říma. Pobyv na to 3 léta v Tyrolsku, přišel do Prahy, kde zhotovil několik maleb, jmenovitě veliký obraz ve vápně v průčelí chrámu sv. Víta a plán na dohotovení chrámu tohoto. R. 1725 Schor započal svojí činnost hydrotechnickou, procestovalť poříčí Vltavy a zhotoviv plán a návrh, jak by se mohly písčíny a balvany z řeky odstraniti, se zdarem provedl pod vodou trhání skal. Tyto práce byly příčinou, že Schor obdržel r. 1726 místo professorské na stavovské škole inženýrské, kde až do r. 1734 věnoval se pracím regulačním. R. 1729 přišlo se s pracemi regulačními až do Kamýka a t. r. Schor vedl sám stavbu kamenné plavební komory v Županovicích. Za války r. 1740 Schor poslán byl se svými žáky na pražské hradby, kdež v kvapu učinil rozličná opatření k obraně města. Po obsazení Prahy od Bavorů a Francouzů unikl do tábora vévody Lotrinského a pomáhal mu radou při dobývání Prahy i později. R. 1744 Schor stál zase na hradbách pražských, opravoval je proti Prusům a byv vyslán, by v Litoměřicích vystavěl most, aby mohlo pomocné vojsko saské přejíti přes Labe, ač tam nebylo ani téměř nejpotřebnějších strojů, příprav a věcí – během 3 dnů tuto práci provedl, začež byl od stavův českých odměněn, pak pojištěn a vykázán mu byl plat professorský na čas života, kdežto dosavad se mu dočasně povoloval jen na 2 léta. R. 1749 nabízel mu kníže Václav z Liechtensteinu professuru na savojské akademii šlechtické ve Vídni, spojenou s hodností dělostřeleckého podplukovníka, avšak Schor návrh ten nepřijal, ale učinil plán, jak by se akademie ta měla zříditi, navrhl různé opravy při dělostřelectvu rakouském a vrátil se k bývalé své práci. Ještě r. 1756 opravil nebo nově založil hradby pražské a od té doby zůstal při své professuře a při pracích spojených s regulací Vltavy; jím dán byl stavbám vodním vědecký ráz, kdežto dříve prováděly se stavby vodní jen podle zkušeností a více z řemesla. Schor nedočkal se dokončení jim projektovaných a promyšlených staveb vodních. Fka.

Související hesla