Schumann Robert

, německý skladatel, hudební kritik a spisovatel; manžel C. Schumannové. V roce 1834 založil v Lipsku Neue Zeitschrift für Musik (Nový časopis pro hudbu), který se jako první časopis soustavně zabýval hudební kritikou. Těžiště jeho díla je v klavírních skladbách (Variace na jméno Abegg, Karneval, Motýli, Dětské scény, Kreisleriana, Lesní scény, Tance Davidovy, Fantazijní kusy, Symfonické etudy, Album pro mládež, 3 sonáty, etudy) a písních (cykly Láska a život ženy, Láska básníkova, Myrty). Z dalších děl: 4 symfonie (1. B dur Jarní), instrumentální koncerty (klavírní a moll, violoncellový), oratoria (Ráj a Peri), komorní tvorba (3 smyčcové kvartety, 3 klavírní tria, klavírní kvintet Es dur).

Ottův slovník naučný: Schumann Robert

Schumann Robert, hud. skladatel něm. (* 8. čna 1810 v Zvikavě – † 29. čce 1856 v Endenichu u Bonnu v blázinci) R. 1828 odebral se do Lipska studovat práva, ale záliba v hudbě vedla jej k tomu, že zanechav práv učil se od r. 1830 u Friedricha Wiecka hře klavírní, a když mu r. 1831 ochrnul čtvrtý prst pravé ruky, věnoval se horlivě skladbě a vydal několik větších děl, v nichž vlivem Schubertovým zaujal nové stanovisko romantické. R. 1834 založil časopis »Neue Zeitschrift für Musi▽, jejž redigoval až do r. 1844. R. 1840 oženil se s Klarou Wieckovou (v. níže), dcerou svého učitele, r. 1843 stal se učitelem hry klavírní, partiturní a skladby na konservatoři lipské, r. 1844 podnikl se svou chotí uměleckou cestu do Petrohradu a po svém návratu usadil se v Drážďanech. Koncem r. 1846 vydal se s chotí opět na cesty umělecké, r. 1850 stal se městským kapelníkem v Düsseldorfě, r. 1853 podnikl poslední uměleckou cestu do Hollandska. Chronická choroba mozku, která již delší dobu u něho se jevila, dostoupila brzo takového stupně, že Schumann 27. ún. 1854 v úmyslu sebevražedném skočil s mostu do Rýna, byl však zachráněn a odvezen do ústavu choromyslných v Endenichu, kde po dvou letech život svůj dokonal. Schumann pokládá se vedle Mendelssohna za nejznamenitějšího zástupce romantického směru hudby německé. Vliv Beethovenův, Schubertův a Mendelssohnův jeví se téměř ve všech jeho dílech: na Beethovena upomíná snahou po rozšíření a částečném přetvoření formy konvencionální, na Schuberta harmonickou vynalézavostí a na Mendelssohna vším, co se vztahuje k technice potřebné pro skladatele. Nejvíce Schumann vynikl v menších skladbách pro klavír a v písni, v kteréž jest nejgeniálnějším nástupcem Schubertovým; jen že tento kladl těžiště do melodie, kdežto Schumann snažil se po výrazu charakteristickém. Sem patří: Liederkreis (Op. 24); Myrten (Op. 25); Lieder Rückert (Op. 37); Liederkreis (Op. 39); Frauenliebe u. Leben (Op. 42); Dichterliebe (Op. 48 a j. Ke skladbám instrumentálním náleží: Symfonie do B-dur; ouvertury k »Nevěstě Messinské«, »Juliu Caesarovį, symfonie do D-moll, variace pro 2 klavíry a j. Schumann pokusil se též na poli dramatickém, složiv Paradies u. Peri, kteréžto dílo vynikajíc hojností pěkných melodií a skvostným koloritem pokládá se za vrchol Schumannovy tvořivosti. Z ostatních jeho děl vyniká ještě opera Genoveva v části lyrické krásami poetickými, kdežto hudba k Byronovu »Manfredų nejlépe ukazuje individualitu Schumannovu. Počet tištěných jeho děl jest asi 150. Aestheticko-kritické jcho spisy vydány pod názvem »Gesammelte Schriften über Musik u. Musiker« (Lip., 1854, 4 sv. a častěji). Srv. Wasielewski, R. Schumann (Drážď., 1858, 3. vyd. 1880); Herm. Erler, R. Schumanns Leben aus seinen Briefen geschildert (t., 1887); B. Vogel, R. Schumanns Klaviertonpoesie (t., 1886); Batka, Schumann (1892). – Jeho manželka Klára Josefina Schumannová, roz. Wieckova (* 1819 v Lipsku – † 1896 ve Frankfurtě n. M.), učila se záhy u svého otce hře na klavír, později u Weinliga, Kupsche a Dorna skladbě, u Mieksche zpěvu, od r. 1832 podnikala umělecké cesty, koncertovala r. 1836–38 v Berlíně, Vratislavi, Drážďanech, Hamburku a Vídni, r. 1839 navštívila Paříž, provdavši se r. 1840 konala s chotěm svým cesty umělecké do Ruska, Anglie a Hollandska. Po jeho smrti usadila se v Berlíně, r. 1878 stala se učitelkou hry na klavír na konservatoři ve Frankfurtě n. M. Pokusila se též ve skladbě (písně, koncert, trio, praeludie a fugy).

Související hesla