Sedan

, město v severovýchodní Francii na řece Maase. 1. 9. 1870 zde proběhla rozhodující bitva prusko-francouzské války. 2. 9. 1870 Francie podepsala kapitulaci. 3 000 mrtvých, z obklíčené armády padlo do zajetí 83 000 francouzských vojáků a císař Napoleon III. se stal zajatcem pruského krále. Důsledkem zpráv o prohrané bitvě bylo svržení 2. císařství a ustavení prozatímní republikánské vlády.

Ottův slovník naučný: Sedan

Sedan [s'dan], hl. m. arrond. ve fr. depart. Ardennes, 10 km od hranic belgických, na př. břehu ř. Mósy, 157 m n. m., obklopené výšinami háji porostlými, stan. tratí Audun le Roman-Mézières a Sedan-Lerouville Východní dráhy, má 15.961, jako obec 19.349 obyv. (1901) a silnou posádku. Od poslední války franc.-německé silně se změnilo; na místě starých opevnění vznikly široké boulevardy a pravidelné ulice okrášlené stavbami monumentálními. Na elsasko-lotrinském náměstí budova spořitelny, protest. kostel, kollej a j., uprostřed pak pomník na památku sedanské bitvy od Croisyho, dále je tu divadlo, knihovna, voj. nemocnice, věznice, asyl, donjon z XV. stol., citadella, pomník marš. Turenna. Sedan je sídlem soudního dvoru, obch. soudu, celního a lesního úřadu, průmyslové a zemědělské komory. – Od XVII. stol. je proslulý sedanský soukenický průmysl vyrábějící jemné černé látky hlavně česané a chevioty, dále jsou tu továrny na železné zboží, pletárny, přádelny zvl. v protilehlém předměstí Torcy, obchod s vlnou, železem, obilím a vínem. – Sedan připomíná se v dějinách r. 1259 a náležel k opatství mouzonskému, spornému mezi biskupy lutišským a remešským, pak náležel vévodům bouillonským. V době reformace stal se důlež. střediskem kalvinistů, kteří zde zřídili vysokou školu. R. 1642 zabrán byl Francií. Dne 15. září 1815 dobyt byl Hessy, kteří byli vystřídáni Prusy až do list. 1816. red – Dne 1. září 1870 svedena tu bitva velmi krvavá, pro Francouze, vedené Mac-Mahonem, velmi nešťastná, ano katastrofální, proti armádě německé pod vedením krále prus. Viléma I. Francouzové, asi 110.000 m. ve 4 sborech armádních, opírali se oběma křídly o řeku Mósu, jež však velmi nevýhodně byla za nimi (jako bylo Labe 3. čce 1866 za Rakušany), a středem o pevnost Sedan (ležící obdobně jako Hradec Králové pro armádu Benedekovu), kolem níž stáli velikým obloukem konvexním, jehož tětiva obnášela 8 km. Němci, přes 200.000 m. v 8 1/2 armádních sborech, tudíž ohromná přesila, sešli se po svém vítězství u Beaumontu 30. srp. již 31. srp. proti postavení francouzskému v koncentrickém oblouku (tetiva skoro 11 km) Něm. divise jízdy stály však i na levém břehu Mósy v boku a západně od Sedanu i v týlu Francouzů. Němcům zmoženým dlouhými pochody a mnohými boji byl by svědčil den odpočinku, ale Moltke se bál, že Mac-Mahon ustoupí na Mézières, pročež naléhal na útok bezodkladný. Boj započal na levém křídle Němců vojskem bavorským od Remilly proti osadě Bazeilles, kde zapaseno krvavě. Na Moncelle a Daigny pak útočili Sasové, na Givonne pruská garda, právě přibylá na bitviště. Francouzi podnikli od Bazeilles protiútok za úmyslem Mac-Mahonovým proraziti německé postaveni a probíti se, možno-li ke blízké hranici belgické nebo k Metám na pomoc Bazaineovi. Mac-Mahon tu již byl poraněn a velení přejal na chvíli Ducrot, pak na základě dopisu Mac-Mahonova Wimpffen. O polednách Němci (Prusové) dobyli osady Floing a byli pak jisti vítězstvím, tím více, any o 3. hodině zasáhly do boje 2 armádní sbory pruské. Francouzská dělostřelba umlkla, vojsko ustoupilo do Sedanu a Napoleon III., odmítnuv návrh Wimpffenův na zoufalý protiútok pro krytí ústupu, dopsal pruskému králi, že nemoha umříti v čele vojska svého, odevzdává kord svůj do rukou králových. Do vojska ustupujícího německá děla bombardujíce také sám Sedan chrlila zkázu a působila strašné krveprolití. V Sedanu mnoho domů hořelo, ve vesnicích vůkolních zuřily požáry, když k večeru v pevnosti vztyčen bílý prapor na znamení kapitulace. Celá tamní armáda francouzská asi 88.000 m., 10.000 koní a přes 500 děl s císařem v čele vzata v zajeti. Následkem této porážky bylo 4. září prohlášení republiky v Paříži. FM.

Související hesla