Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, 3. hrabě

, anglický filozof; stoupenec teorie mravního citu (moral sense), vrozeného smyslu, jímž člověk poznává dobro a zlo. Ztotožněním dobra, harmonie a krásy dospěl ke sblížení etiky a estetiky. Cesta k dosažení blaženosti spočívá ve sladění společenských a individuálních zájmů člověka. Náboženskou víru zakládal na představě harmonie vesmíru. Svým pojetím harmonie ovlivnil G. W. Leibnize, J. J. Rousseaua, J. G. Herdera, J. W. Goetheho, F. W. J. Schellinga a jiné.

Ottův slovník naučný: Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, 3. hrabě

Shaftesbury Anthony Ashley Cooper, hrabě, filosof angl. (* 1671 v Londýně – † 1713 v Neapoli). Cestoval nějakou dobu po Evropě, načež oddal se literární a parlamentní činnosti. Z důvodů zdravotních nucen vzdáti se politického působení, odebral se r. 1698 do Nizozemí, kde žil v blízkých stycích s filosofickými a učeneckými kruhy. Po smrti svého otce stal se členem panské komory, kdež byl podpůrcem vlády Viléma III. Po smrti tohoto odebral se zpět do Nizozemí a r. 1711 do Italie. Shaftesbury jest spisovatel duchaplný a bystrý a mnohé z jeho děl jsou vzorem anglické prosy. Jest moralistou, jenž veškeré své filosofické myšlení soustřeďuje na ethiku, ježto theoretické úkoly filosofické jsou podle něho nedokázatelné. Tak zrovna existence světa zevnějšího jest jen otázkou víry, a rovněž tak se to má i s naším já, pokud subjekt tento chceme bráti jako trvající podstatu. Jeho ethika jest eudaimonismus, který jde přes meze sobectví tím, že bytosti lidské, má-li býti dobrou, ta podminka se ukládá, aby veškeré její snahy a emoce byly ve shodě se všeobecným dobrem. Svou domněnkou, že člověk jest nadán přirozeným smyslem pro vznešeno, krásno a dobro, položil základ tak zv. morálnímu sensualismu, který došel vypěstění ve škole skotské. Svoje díla vydal souborně, jako Characteristics of men, manners, opinions and times (3 sv., Lond., 1711). Posmrtně vyšly: Several letters, written by a noble Lord to a young man at the university (t., 1716). Jeho Inquiry concerning virtue and merit zpracoval Diderot pod názvem Principes de la philosophie morale ou essay sur le mérite et la vertu (Pař., 1745).

Související hesla