Skepse

, epistemologický postoj zpochybňující možnost dosáhnout poznání, obvykle chápaného jako shoda se skutečností. Ve filozofii může mít různý rozsah i různou funkci a hodnotu: a) univerzální skepse znamená nemožnost jakéhokoli poznání; b) parciální skepse se týká pouze jistých soudů nebo jistého druhu poznání; c) relativní skepse je omezena na možnost poznání v určitém čase; d) metodická skepse je prostředkem pro získání jistoty tím, že se prokazuje, že skepse není možná, neboť skeptický postoj odporuje sám sobě. R. Descartem považována za metodický princip a výchozí jistotu veškerého filozofování; e) etická skepse zpochybňuje absolutní nároky etických hodnot a je předpokladem tolerance; f) kritická skepse je součástí každého vědeckého postoje jako prostředek kritiky vědeckých teorií.

Související hesla