školy

, výchovně vzdělávací společenské instituce, jejichž funkcí je poskytovat vzdělání a vychovávat žáky a studenty podle určitých vzdělávacích programů. První školy vznikly v 10. stol., ve větší míře byly zakládány až s upevňující se organizací církve. Zpočátku byly školy určeny pouze chlapcům z bohatých rodin. Ve 14. – 15. stol. se vzdělání světské oddělilo od církevního. Organizace škol, jejich cíle, obsah a metody práce se mění s vývojem společnosti. Školská soustava v ČR zahrnuje školy mateřské, základní, střední, vysoké a speciální. Výukový program je stanoven s ohledem na věk a vyspělost dítěte. Vyučují se jednotlivé povinné a nepovinné předměty, „dramatická výchova“, cizí jazyky. Školy koedukované jsou určeny pro chlapce a dívky. Ve školách malotřídních jednu třídu tvoří žáci z více ročníků; jsou vyučováni v odděleních. Základní umělecké školy (dříve Lidové školy umění) poskytují mimoškolní vzdělání v oboru hudebním, tanečním, literárně dramatickém a výtvarném. Školy církevní a školy náboženské mohou zřizovat státem uznávané církve, do sítě škol je může zařadit ministerstvo školství.

Související hesla