Slavistika

, jazykověda vědní obor zkoumající jazyky, písemnictví, kulturu, dějiny a reálie Slovanů; podle specifičtěji udaného předmětu bádání bohemistika, slovakistika, sorabistika (o Lužických Srbech), polonistika, rusistika, bělorusistika, ukrajinistika, slovenistika (o Slovincích), serbistika (o Srbech) a kroatistika (o Chorvatech), popř. serbokroatistika, makedonistika, bulharistika; paleoslovenistika (o staroslověnštině). Viz též slovanské jazyky.

Ottův slovník naučný: Slavistika

Slavistika jest nauka, která se obírá Slovanstvem v ohledu linguistickém i ethnologickém, archaeologickém i historickém, historicko-literárním i folkloristickém, náboženském atd.

Související hesla