Slepenec

, geologie konglomerát – usazená úlomkovitá neboli klastická hornina vzniklá diagenetickým stmelením štěrku. Podle velikosti valounů a podle minerálního složení se rozlišují různé druhy slepenců. Nejstálejší jsou křemenné slepence, které vznikly dlouhodobým, opakovaným přemísťováním, opracováním a tříděním horninového materiálu. Viz též brekcie.

Ottův slovník naučný: Slepenec

Slepenec č. konglomerát jest hornina usazená, úlomková, složená z větších valounů klastického materiálu odjinud přineseného a z tmele, vzniklého na místě, jenž valouny setmeluje v pevnou horninu. Podle povahy valounů rozeznáváme slepennce pravé s valouny kulatými od brekcií, obsahujících klastický materiál v kusech ostrohraných. Valouny mohou náležeti buď hornině jedné anebo několika (slepennce polygenní). Velikost valounů bývá různá, od necelého centimetru až do několika decimetrův i více. Jako vznikly slepennce z původního sypkého štěrku vytvořením pevného tmele mezi valouny, tak opět druhotným rozkladem tmele slepennce zpět mohou přejíti ve štěrky, jak vidíme na př. na slepenncích peruckých vrstev českého útvaru křídového na pláních kolem Prahy (nad Chuchlí, u Slivence atd.), na mnoha místech útvaru kamenouhelného, karpatského eocénu na Moravě a j. Podle povahy tmele rozeznáváme slepennce křemité, vápnité, železité atd. Slepennce vyskytují se ve všech útvarech, vzniknuvše obyčejně z materiálu blízkého, který nebyl příliš dlouhým transportem na drobno rozbit; poukazují tudíž většinou na usazení z vody proudící, na př. z toků říčních, ač nechybějí ani slepennce mořské. U nás jsou zastoupeny v českém kambriu (hlavní hřbet Brdský od Jíloviště po Rokycany – slepennce třemošenské), v moravském zpodním devonu a kulmu (okolí Brna a j.), všude v českém i moravském útvaru kamenouhelném a permském, v peruckých a korycanských vrstvách českého útvaru křídového, v karpatském eocénu ve vých. Moravě i v neogenu sladkovodním v sev.-záp.Čechách. Z cizích zvláštních odrůd jest jmenovati nagelflue, slepenec třetihor švýcarských se tmelem vápnitopísčitým a valouny nejrůznějších hornin, kámen puddingový z eocénu anglického, složený z valounů pazourku a křemitého tmele, brazilský cascalho, slepenec ze křemenných valounův a železitého tmele složený, jenž obsahuje nezřídka démanty, zlatonosný slepenec witwatersrandský v Transvaalu, stáří nejspíše silurského, se tmelem impregnovaným zlatem atd. Fr. Sl-k.

Související hesla