Společnost industriální

, společnost průmyslová – různé formy společenské organizace typické pro země s vyvinutou průmyslovou výrobou a se zbožními vztahy. Termín blízký termínu společnost moderní. V důsledku výrazného prohloubení procesu dělby práce dochází ve společnosti industriální k diverzifikaci pracovních rolí a ke stratifikaci struktury zaměstnání. Pracovní role nabývá mimořádného významu jako identifikační znak, je prostředkem společenského vzestupu a do velké míry určuje sociální status osobnosti. Výrazně vzrostla sociální mobilita i migrace obyvatel. Typický je systém racionálně vedené výroby (viz též taylorismus) se specializovanými pracovními rolemi a rozvinutým odborným školstvím, připravujícím nové pracovní síly. Základem směny všech hodnot je trh. Ve společnosti industriální je rozšířena jako hlavní forma společenského vědomí ideologie, výrazně vzrůstají teorie o vytvoření a řízení nové společnosti, popř. i nutnosti revoluce jako cesty k takové společnosti; významným ideovým pojmem se stal termín sociální spravedlnost. Viz též společnost postindustriální.

Související hesla