Správa veřejná

a) obstarávání veřejných úkolů nebo činnosti sledující veřejný zájem (spravování); b) soubor institucí, které zajišťují vykonávání tohoto spravování. Úkolem správy veřejné je zejm. ochrana veřejného pořádku a zajišťování bezpečnosti, obrana státu, realizace zahraniční politiky, provádění hospodářské politiky státu, péče v sociální oblasti, ve sféře zdravotnictví, školství, kultury, vědy a výzkumu, ochrana životního prostředí, zabezpečování dopravy a spojů, přijímání obecně závazných právních předpisů, trestání přestupků a jiných správních deliktů, rozhodování o individuálních právech a povinnostech fyzických a právnických osob aj. Nositelem správy veřejné mohou být i jiné subjekty než stát, např. obce, vyšší územně samosprávné celky nebo profesní komory. Viz též řízení správní, samospráva, trestání správní.

Související hesla