Stereotypie


1. polygrafie zhotovování druhotných tiskových forem pro tisk z výšky mechanickým přenášením reliéfu sazby nebo prvotních tiskových forem;
2. psychologie iterace – porucha chování charakterizovaná dlouhodobým opakováním jednoduchého pohybu (např. kývání těla či končetin ze strany na stranu, pobíhání po stejné dráze), řeči (verbigerace) nebo mimických výrazů (grimasování). Objevuje se především ve stresových situacích vyvolaných např. životem v omezeném prostoru, nedostatkem vhodné činnosti a sociálních kontaktů, narušením časoprostorového systému.

Ottův slovník naučný: Stereotypie

Stereotypie: Stereotypie:, stereotypování (z řec.), pořizování kopií sazby, štočků atd. nejprve odlikou do zvláštních matric a potomním odlitím do písmoviny. Rozeznáváme dva způsoby stereotypie:, a to pomocí sádry a pomocí papíru; tento druhý způsob dělí se zase na stereotypii teplou a studenou. Z nejdůležitějších přednosti stereotypie: do papíru před sádrou jest, že v čase poměrně krátkém 20 až 30 minut možno zhotoviti jak matrici, tak odlitek i s připravením odlité plotny (stereotypu) pro tisk, což jest výhodné zvláště při tisku novin a jiných tiskopisů netrpících odkladu. Další výhodou jest, že z jedné a též matrice možno odlíti ploten několik, kdežto matrice sádrová hned při prvém odlití vyklepáváním plotny bývá zničena. Mimo to matrice papírové možno také dlouho uchovati. K tisku na strojích rotačních možno plotny hotoviti pouze z matric papírových, poněvadž posud jen tyto před odlitím hodí se k potřebnému zakulaceni pro buben tiskací. Stereotypie: pomocí papíru jest také velmi jednoduchá a lze ji prováděti s malými výlohami i v měřítku menším. Několik čtvrtek hedvábného a čtvrtka tiskacího neklíženého papíru slepí se škrobovým jemným těstem na sebe a do měkké lepenky takto utvořené, pokud ještě je vlhká, vtluče se tvrdým kartáčem obraz sazby. Sazba i s přilehlou na ní matricí vsune se potom do vyhřátého lisu a suší se; když matrice úplně vyschla, sejme se a jest k odlití hotova. Ještě jednodušší jest práce tato při stereotypii na studeno, kde odpadá jak hotoveni matrici, jež lze dostati již hotové, tak pracné vytloukání kartáčem a zdlouhavé sušení: stačí vložiti matrici na sazbu, vsunouti obé do kalandru, zvlášť ku práci této sestrojeného, načež jedním otočením kliky obraz sazby vtiskne se v dostatečné hloubce do papíru. První pokusy se stereotypováním sazby činili van der Mey a pak Jan Müller, kazatel ref. církve v Lejdě, a to v letech mezi 1700 – 11 a po nich v roce 1725 edinburský zlatník Vilém Ged. Byly to však pokusy naprosto nedostatečné, obmezující se na to, že hotovou sazbu spájeli tím způsobem, že ji ponořili až po obraz do smíšeniny mastku, sádry a pájky, čímž dosáhli však pouze scelenosti a pevnosti sazby, ale nikoliv výhody stereotypie: nynější. Teprve Tilloch a Foulis v Glasgowě v l. 1779 – 84 připadli na myšlenku hotoviti sádrové odlitky sazby, a když oba tyto muže lord Charles Stanhope později v pokusech hmotně podepřel a prof. Wilson vynález jejich značně zlepšil, vznikla r. 1804 stereotypie: pomocí sádrových matric, podnes tu a tam snad užívana. Týmž časem i ve Francii činěny byly mnohé pokusy se stereotypováním: tak r. 1783 pařížský tiskař Herhan dal si zhotoviti zvláštní měděné písmo, jehož obraz byl ne vystouplý, jak obyčejně, nýbrž vhloubený, na hotovou sazbu z písma takového nalil roztavenou písmovinu, čímž nabyl plotny s vystouplým obrazem písma, jak ho pro tisk potřeboval. Byly prý to plotny sice velmi čisté, ale poněvadž výlohy při tom byly nepoměrně vysoké, způsob tento nedošel rozšíření. A zase jinak počínal si v téže době a v témže místě tiskař Firmin Didot, který také stereotypu dal jméno. I on dal si zhotoviti písmo z kovu zvláště tvrdého, ale obrazu normálního, načež silným tlakem razil sazbu v olověné plotny, čímž nabýval potřebných matric k odlití. Výsledek však byl přece jen neuspokojivý, ačkoli Didot snažil se vynález svůj udržeti a ještě r. 1794 s ploten takto vyrobených tiskl své tabulky logarithmické. A po všech těchto a ještě mnohých jiných pokusech více méně zdařilých přišel způsob stereotypie: nejsprávnější a nejúčelnější, a to nynější stereotypie: pomocí matric papírových. Podařilo se to r. 1829 sazeči Genouxovi v Paříži, a ač s počátku vynález jeho nebyl přijat příliš příznivě, přece pro svou jednoduchost později se ujal a užívá se ho v knihtiskárnách všeobecně. Ubk.