štěrk

, úlomkovitá neboli klastická usazená hornina, jejíž významnou složkou jsou částice větší než 2 mm, tj. valounky až balvany. Další důležitou složkou je písek, v menší míře silt nebo jíl. Štěrky se klasifikují podle původu (např. říční, plážové) nebo podle složení (křemenné, vápencové, granitové). V průběhu říčního transportu nebo činností mořských vln je měkčí materiál, zvláště vápencový, rychle rozrušován; v konečné fázi zůstává nejstabilnější štěrk, tj. křemenný. Ten je také velmi hledaným a ceněným stavebním materiálem. V technické praxi se často užívá termín štěrkopísek. Zpevněním štěrku vzniká slepenec.

Ottův slovník naučný: štěrk

Štěrk jest buď říční nebo z křemene, čediče, buližníku, tvrdé žuly, porfyru, ba i vápence a pískovce ručně nebo strojem rozmělněná kamenná hmota, která jak v stavitelství pozemním, tak i silničním a železničním vyskytuje se v různém upotřebení. Říční štěrk třídí se na prohazovačkách buď ručně na písek a na drobný a hrubý štěrk aneb strojem roztřiďovacím, při čemž i hlinitý štěrk lze čistě vyprati. Tlučený štěrk získá se roztloukáním větších kusů kamene nebo se z větších kusů kamene drtí strojním drtičem. Štěrk ručně tlučený jest rovnoměrnější strojového, ale as dvakrát dražší. U strojového štěrku jeví se veliký odpadek a musí se po projití družiti strojem, by drobný štěrk, tak zv. »krupice« a odštěpky, odloučily se od pravidelných kusů štěrku. Pro některé práce v pozemním stavitelství hodí se i štěrk cihelný, který se připravuje tlučením z odpadků dobře vypálených cihel. Kde běží o to, by štěrk s maltou, ať již vápennou neb cementovou, dokonale se spojil, musí jeho povrch praním ode vší nečistoty a prachu se očistiti. Fka.

Související hesla