Stilbit

, desmin – jednoklonný minerál, hydratovaný křemičitan sodno-vápenatý a hlinitý, zeolit ze skupiny heulanditu. Tvoří sloupcovité krystaly či prorostlice ve tvaru kříže nebo kulovité paprsčité agregáty, bílý či světle zbarven, dokonale štěpný. T = 3,5 – 4, hustota 2,09 – 2,20 g•cm–3. Vyskytuje se v dutinách vulkanitů, na alpských žílách a jinde. V ČR např. na Kozákově u Turnova, v Sobotíně, velké krystaly z Islandu, New Jersey (USA), z Brazílie, velmi hojný v Pooně (Indie). Název z řeckého stilbein lesknouti se.

Ottův slovník naučný: Stilbit

Stilbit čili heulandit, nerost ze skupiny zeolithů, krvstalluje v jednokloných tvarech, obyčejně podle roviny souměrnosti tabulkovitě vyvinutých, nebo bývá paprskovitě lupenitý. Jest čirý, bílý nebo kysličníkem železitým rudě zbarven, průhledný nebo průsvitný, křehký, podle klinopinakoidu (roviny souměrnosti) velmi dokonale štěpný. Tvrd. 31/2 – 4, hust. 2.1 – 2.2. Jest křemičitan hlinitovápenatý, vodnatý: CaAl2Si6O16 .5 H2O s 59.22% kysličníku křemičitého, 16.79 hlinitého, 9.20 vápenatého, 14.79 vody. Pálen nadýmá se a taje v bílý email, kyselinou chlórovodíkovou snadno se rozkládá i vylučuje křemičitý sliz. Nalezištěm jeho jsou druhotné žíly a druzové dutiny v horninách obsahujících hojně kysličníku hlinitého a vápenatého: čedičích, melafyrech i j., jakož i žíly rudní. V Čechách vyskytuje se u Jílového a na Kozákově, na Moravě u Maršové a Sobotína; v údolí Fassa v Tyrolsku, na Campsie a Kilpatrick Hills ve Skotsku, u Berufjordu na Islandě a j. Fr. Sl-k.

Související hesla