Stilicho

, římský hodnostář a vojevůdce vandalského původu. Za vlády císaře Honoria správce západní části římské říše. Pokusil se zachránit římskou říši uzavíráním smluv s barbarskými panovníky a získáváním barbarů pro vojenskou službu v říši. V roce 408 očerněn odpůrci (záminkou se stalo jeho jednání s Alarichem I.); zbaven moci a na císařův rozkaz zavražděn.

Ottův slovník naučný: Stilicho

Stilicho, vojevůdce řím. († 408 v Ravenně), rodem Vandal. Ve službách římských získal si přízeň cís. Theodosia a vyšinul se k nejvyšším hodnostem. Císař dal mu svou neteř Serenu za choť. Po smrti Theodosiově Stilicho, vládl na místě nedospělého cís. Honoria a se zdarem bránil řiše Západořímské proti útokům národů germanských. R. 396 přispěl na pomoc říši Východořímské, tísněné králem visigotským Alarichem, a přinutil Alaricha odtáhnouti z Řecka. Když pak Alarich vpadl do Italie, Stilicho, porazil jej u Pollentie (402) a Verony (403) a donutil k pochodu zpátečnému. R. 405 (n. 406) Stilicho, porazil u Faesul veliký zástup Germanů, který pod Radagaisem vtrhl do Italie, a úplně jej potřel, Gallie nemohl však proti Vandalům a Alanům obrániti. Stilicho, zamýšlel s pomocí Alarichovou nepřátelství proti říši Východořímské, ale když provedení záměru toho nad očekávání se protáhlo, Alarich vtrhl poznovu do říše Západořímské (408). V té době Stilicho, padl jako oběť dvorských intrik; byl s vědomím císaře Honoria v Ravenně zavražděn. J.F.

Související hesla