Stratigrafie

1. geologie vědní obor studující vrstevní sledy sedimentárních hornin, jejich vzájemné vztahy (korelace) a stáří. Stanovuje se relativní stáří vrstev, a to podle tzv. zákona superpozice (v neporušeném vrstevním sledu jsou vrstvy ležící výše mladší než vrstvy ležící níže) a podle zákona stejných zkamenělin. Dílčími obory stratigrafie jsou a) litostratigrafie, založená na litologických (popis hornin, zejm. makroskopický) znacích stratigrafických jednotek; b) biostratigrafie; c) chronostratigrafie; 2. lékařství viz tomografie.

Ottův slovník naučný: Stratigrafie

Stratigrafie, z řec., nauka o vrstvách zemských a jich uložení.

Související hesla