Supranaturalismus

, z latinského supra - nad, přes a natura příroda; názor, který předpokládá existenci nadpřirozených sil v rozporu se zákonitostmi přírody. Supranaturalistické jevy mohou být zpřístupněny např. zázraky, zjevením, mystickým duchovním zřením.

Ottův slovník naučný: Supranaturalismus

Supernaturalismus čili supranaturalismus (z lat. super, nad, natura, příroda) vykládá zjevy, pro které v rozsahu zkušenosti není známých příčin, jakoby byly povstaly příčinami ležícími mimo řád přirozený. Popírá, že by kdy příčiny ty mohly zahrnuty býti v rozsah zkušenosti, a pokládá tuto za quantum obmezené. A proto jest poznání naše v posledních svých cílech, v otázkách totiž o posledních příčinách jsoucna, odkázáno k principům transcendentním (supernaturalismus theologický).

Související hesla