Synonymum


1. biologie každé ze dvou nebo více vědeckých jmen, označujících stejný taxon. Podle principů priority je obvykle platné starší synonymum, tj. ze dvou to, které bylo uveřejněno jako první;
2. jazykověda slovo souznačné – slovo, výraz, gramatický tvar (téměř) stejného nebo podobného významu. Viz též synonymie.

Ottův slovník naučný: Synonymum

Synonyma (z ř., soujména) jsou slova významu stejného nebo podobného, ale nestejného znění; na př. čas-doba, činiti-dělati-tvořiti, jídlo-pokrm-potrava a p. Synonyma vznikají v jazyce rozličným způsobem. Často bývají synonyma stará, oprávněná druhdy i rozličnými významovými odstíny (viděti-hleděti), někdy se stává slovo teprve změnou významu synonymem jiného (sporý, pův. »statný, jadrný«, vlivem pův. něm. slova spořiti se stalo synonymem slov skrovný a p.), někdy vzniká synonyma jako novotvar často zbytečný vedle slova starého (švec-obuvník), někdy přenesením z jiného jazyka nebo nářečí (třímati z pol. trzymać v. držeti) a pod. Synonyma často spolu zápolí u vývoji jazykovém, až zůstává z nich jen jediné v obyčeji; na př. slovo tchán vyhladilo slova test a svekr a pod. – Synonyma velmi často se lišívají od sebe jemnými odstíny významovými, jichž náležité vystihování bývá nesnadným, zvláště při učení se cizím jazykům; proto bývají sestavovány i zvláštní sbírky synonym, s podrobným výkladem o jejich významových rozdílech, zvané synonymickými slovníky nebo synonymiky. Ztý.

Související hesla