Termodynamické zákony

, tři základní principy, na nichž je vybudována termodynamika. Jsou odvozeny ze zkušenosti a vysloveny axiomaticky: 1. změna energie soustavy ∆ E je rovna součtu práce W vykonané okolními tělesy na soustavě a tepla Q vyměněného soustavou s okolními tělesy, ∆E = W +Q; 2. nelze sestrojit periodicky pracující stroj (perpetuum mobile 2. druhu), který by konal (kladnou) práci pouze tím, že by ochlazoval tepelnou lázeň. Ekvivalentní formulací je princip růstu entropie; 3. žádným konečným pochodem nelze dosáhnout teploty 0 K. Ekvivalentní formulace: entropie soustavy při 0 K je rovna nule (Nernstův-Planckův princip).

Související hesla