Terpeny

, přírodní sloučeniny složené z isoprenových jednotek (viz též isopren), obsažené zejména v rostlinách. Monoterpeny obsahují jednotky dvě, seskviterpeny tři, diterpeny čtyři, triterpeny šest, tetraterpeny osm a polyterpeny velký počet. Směsi terpenů obsahují příjemně vonící silice. K monoterpenům patří např. menthol, k diterpenům např. vitamín A, z polyterpenů je nejvýznamnější přírodní kaučuk.

Ottův slovník naučný: Terpeny

Terpeny v širším slova smysle nazýváme uhlovodíky složení (C5H8)n, látky to v přírodě velmi hojně rozšířené, tvořící hlavní součást většiny silic. Terpeny nižší jsou látky těkavé, bez rozkladu vroucí; vyznamenávají se svou optickou aktivitou (otáčejí rovinu světla polarisovaného) i svou schopností polymerisovati se; sestupuje se totiž snadno několik molekul terpenu jednoduššího a vznikne terpen vyšší. Kyslíkem i činidly okysličovacími velmi snadno se okysličují, ano pohlcují i kyslíku nadbytek a ten mohou opět předávati látkám jiným, tak že působí jako přenašeči kyslíku. S chlórovodíkem i kyselinami příbuznými reagují, addujíce jejich molekulu k molekule své; v těchto derivátech chlórovaných lze snadno chlór nahraditi skupinou hydroxylovou ( – OH) a dospíváme tak k některým kafrům, kyslíkatým to derivátům terpenů. Podle váhy molekulárné dělíme terpeny v hemiterpeny C5H8, terpeny pravé C10H16, seskviterpeny C15H24, diterpeny C20H32, triterpeny C30H48, tetraterpeny C40H64 a polyterpeny v užším slova smysle (C5H8)x. První z nich, hemiterpeny, v přírodě se nevyskýtají, vznikají teprve při štěpení terpenů vyšších; mezi ně náleží isoprén, který získáme suchou destillací kaučuku a guttaperche. Terpeny pravé C10H16 dělíme dále podle jejich povahy chemické ve dvě oddělení: 1. monocyklické t., to jsou limonen, dipenten, terpinolen, terpinen, sylvestren, felandren, karvestren, isothujen, dihydro-p-cymol; 2. bicyklické terpeny jsou pinen, kamfen, fenchen, bornylen, thujen a sabinen. Z terpenů monocyklických nalézá se limonen v silici pomerančové (ze slupek), kmínové, citronové a j., dipenten v ol. cinae, sylvestren ve švédském terpentinu, terpinen v ol. cardamom., felandren ve velmi mnohých silicích; z terpenů bicyklických pinen jest hlavní součástí terpentinové silice získané z různých druhů Pinus, fenchen jest v silici fenyklové; ostatní terpeny jsou většinou látky pořízené uměle z jejich kyslíkatých derivátů přirozených. I seskviterpeny C15H24 jsou důležitými součástkami některých silic; z nich nejhojněji se vyskytá kadinen, který jest součástí silice mátové, kafrové, jalovcové, cedrové atd. a ve velikém množství se nalézá v ol. cadinum. Jiný seskviterpen, karyofylen, jest v silici hřebíčkové, skořicové a v bals. copaivae. Z diterpenů C20H32 vyskytá se kopaiven v bals. copaivae, z triterpenů C30H48 amyrin v pryskyřici Elemi; tetraterpeny jsou látky uměle připravené z terpenů nižších. Polyterpeny v užším slova smysle (C5H8)x obsaženy jsou v kaučuku, zaschlé to mléčné šťávě některých rostlin. Některé terpeny připraveny byly i uměle z látek chemicky zcela jednoduchých. Fr. Plzák.

Související hesla